De toekomst van de stad is natuur.

Onze visie op biodiversiteit

Visie op biodiversiteit - Artikel - Synchroon met de stad

De stad en het leven in de stad blijven toenemen in populariteit. De hoge concentratie van mensen, activiteiten, ontmoetingen en ideeën in de stad, biedt een goede voedingsbodem voor vooruitgang en vernieuwing. Maar het leidt ook tot uitdagingen. Onder andere op het gebied van mobiliteit, luchtkwaliteit, voedselbehoefte, klimaatbeheersing en psychische klachten zoals stress, eenzaamheid en depressies. De toenemende druk op steden vraagt om slimme verdichting en bewust om gaan met steeds schaarser wordende ruimte. Ruimte voor flora en fauna lijkt hiermee op gespannen voet te staan, terwijl groen en biodiversiteit essentieel zijn voor het stedelijk leven, de toekomstbestendigheid van de stad én voor onze gezondheid.

Synchroon met de Stad - Visie op biodiversiteit - Tuinieren

Synchroon-met-de-stad-Onze-visie-op-biodiversiteit-en-de-stad-sport

Door toedoen van de mens verkeert biodiversiteit momenteel in een crisis, even bedreigend als de opwarming van de aarde, zo stelt het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten. Door ontbossing, landbouw, visserij en jacht nemen planten- en diersoorten in rap tempo af. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden soorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen.

Omdat de natuur ons voedsel, water, grondstoffen en schone lucht biedt, heeft dit serieuze gevolgen voor onze kwaliteit van leven. De kracht van ons ecosysteem bevindt zich bij insecten, die zorgen door bestuiving dat ons voedsel kan groeien. Maar schuil- en nestgelegenheid verdwijnen waardoor het aantal insectensoorten de komende jaren met 40 procent zal afnemen.

Terwijl buiten de stad de natuur steeds minder divers wordt als gevolg van intensieve landbouw en veeteelt, biedt de stad veel kansen om biodiversiteit te bevorderen. De stad is rijk aan diverse biotopen, maar ook kwetsbaar en versnipperd door toenemende verstedelijking. De biotopen zijn klein en vaak onderling niet goed verbonden, of doorsneden door infrastructuur.

De toekomst van de stad is natuur. Ze hebben elkaar nodig. Om het stedelijk ecosysteem te versterken en biodiversiteit in de stad te behouden, is inclusief ontwerpen essentieel. Voor plant- en diersoorten, maar ook voor de mens en onze leefomgeving. 

Visie op biodiversiteit - Pluktuin - Artikel - Synchroon met de stad

Een groene omgeving draagt bij aan de kwaliteit van leven. Het zorgt voor een geliefde, gewaardeerde en gezonde omgeving om te wonen, werken en recreëren. Waar bedrijven zich graag vestigen en waar bezoekers graag komen. Het maakt ons weerbaarder tegen stress en negatieve gevoelens, draagt bij aan sneller herstel na ziekte en zorgt voor een beter sociaal klimaat. Daarnaast draagt een groene omgeving bij aan klimaatbestendigheid, het zuiveren van de lucht, beperken van geluidsoverlast, biedt het verkoeling in hete zomers en heeft het een positief effect op de vastgoedwaarde van woningen en kantoren.

In een zorgvuldig ontworpen groene omgeving voelen mensen zich prettig en gelukkig, worden beweging en activiteit gestimuleerd en worden mensen uitgenodigd tot recreatie en sociale interactie. Men sport, speelt en ontmoet elkaar in het park of onderhoudt gezamenlijk een moestuin. Plekken waar bewoners meer contact hebben en zich betrokken voelen, kennen doorgaans minder verloedering, overlast en criminaliteit. Meer groen in stedelijke gebieden kan zelfs leiden tot een forse besparing op het budget voor volksgezondheid, blijkt een uit onderzoek van KPMG.

Synchroon-met-de-stad-Onze-visie-op-biodiversiteit-en-de-stad-recreatie

Verdichting biedt kansen om binnenstedelijk te vergroenen en te verduurzamen. Om versleten groene plekken op te waarderen en met elkaar te verbinden, voor een natuurinclusieve en toekomstbestendige leefomgeving waar ieder levend wezen zich thuis voelt. Een aantrekkelijke, groene omgeving waar mensen graag wonen met ruimte om te verblijven, te spelen, te sporten, te ontmoeten en initiatieven te laten ontstaan. Elke stedelijke ontwikkeling zou hier aan moeten bijdragen. Geen symbolische ingrepen of greenwashing, maar bewuste toepassing van diverse soorten en rekening houden met het netwerk op grotere schaal. Ontworpen voor mensen, planten en dieren.